Leverings- en betalingsvoorwaarden

Direct naar:

 

Leverings- en betalingsvoorwaarden openbare cursussen


Openbare cursussen

Chubb (Hierna: “Chubb”) biedt een aantal cursussen aan waarvoor iedereen zich kan inschrijven via de website www.bhv-opleidingscentra.nl . De inhoud, vorm, en de datum en plaats van uitvoering van deze cursussen liggen vast.

Uitvoering

Chubb kan gebruik maken van een derde partij om zijn openbare cursussen uit te voeren, inclusief het voeren van de cursistenadministratie. Krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens is Chubb verplicht bij aanmelding voor een cursus uitdrukkelijk toestemming te vragen voor de overdracht van privacygevoelige persoonsgegevens aan een andere partij. Het betreft onder andere de geboortedatum die nodig is voor het certificaat. Indien u zichzelf of anderen inschrijft via de website www.bhv-opleidingscentra.nl verleent u deze toestemming.

Verplaatsen, annuleren, vervangen

 1. Bij onvoldoende aanmeldingen voor een cursus heeft Chubb steeds het recht naar eigen inzicht een cursus te annuleren, te verplaatsen, samen te voegen of een aanmelding niet te accepteren.
 2. Aan de opgegeven cursusdata en -tijden wordt behoudens overmacht strikt de hand gehouden.
 3. Ziekte of verhindering van een cursist geeft geen recht op restitutie van het lesgeld of ontbinding van de overeenkomst.
 4. Indien een cursus door omstandigheden aan de zijde van de opdrachtgever/cursist niet gevolgd kan worden, kan de cursist, indien het lesgeld volledig is betaald, aan de eerstvolgende cursus of in dezelfde of een andere cursusplaats deelnemen. Zo’n verschuiving is kosteloos tot vier weken vóór de eerste cursusdag. Wanneer een aanvraag tot verschuiving binnen vier weken tot uiterlijk zeven werkdagen voor de eerste cursusdag schriftelijk (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) ingediend wordt bedragen de verschuivingskosten € 27,50 per cursusdag. Verschuiving binnen zeven werkdagen, voor aanvang van de cursus, is mogelijk tegen betaling van € 45,00 per cursusdag.
 5. De opdrachtgever kan een inschrijving ook annuleren. Alleen schriftelijke (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) en volledige annuleringen worden in behandeling genomen. Tot vier weken vóór de eerste cursusdag is dat kosteloos. Tot vier weken vóór de eerste cursusdag is de helft van het cursusgeld verschuldigd. Volledige vergoeding van het cursusgeld is verschuldigd, indien de cursus minder dan twee weken voor de aanvang van wordt geannuleerd.
 6. In plaats van degene die is ingeschreven kan altijd iemand anders aan een cursus deelnemen.

 

Algemene Leverings-voorwaarden

Met uitsluiting van enige andere voorwaarden zijn op deze overeenkomst de Algemene Leveringsvoorwaarden Chubb Fire & Security van toepassing, zoals bij deze offerte gevoegd. In geval van strijdigheid tussen de Algemene Leveringsvoorwaarden Chubb Fire & Security en de Leverings- en betalingsvoorwaarden openbare cursussen , prevaleren de bepalingen van deze laatsten. Chubb Fire & Security is ingeschreven in het handelsregister te Amsterdam onder nummer 33257455.

Facturatie en betaling

Volledige betaling van de cursuskosten is verschuldigd voor aanvang van de cursus. U ontvangt onze factuur binnen 30 dag voor aanvang van de cursus. Betaling op onze rekening bij Deutsche Bank: 26.51.68.899 - IBAN: NL54DEUT0265168899. Ons BTW-nummer is NL 003605024.B01.

 

 

Leverings- en betalingsvoorwaarden Incompany

Aanvang en duur overeenkomst

Deze overeenkomst wordt eenmalig aangegaan voor de onder de kop ‘Uw investering’ afgesproken cursus(sen). De overeenkomst zal na uitvoering van de afgenomen cursus(sen) van rechtswege ophouden.

Uitvoering

Uitvoering vindt plaats in onderling overleg, na ontvangst van de getekende offerte.

Locatie

De cursus wordt uitgevoerd in uw vestiging. U zorgt voor passende cursusaccommodatie rekening houdend met de deelnemersaantallen en de aard van de cursus. Onze richtlijn is: een goed verlichte en geventileerde ruimte van tenminste 50 m2, voldoende tafels en stoelen en een flip over. Aan bepaalde cursussen zijn aanvullende eisen verbonden:

 • Eerste Hulp (EHBO, BHV): een vloeroppervlak van tenminste 75 m2 ;
 • Blussen (BHV, Blusinstructie): een in overleg met onze instructeur aan te wijzen blusplaats van circa 100 m2;
 • Inzetoefeningen (BHV, Ontruimer, Ploegleider, Ontruimen, Portofoongebruik): tenminste één extra ruimte, zo dicht mogelijk bij het leslokaal.

Wij verzoeken u voor koffie en thee te zorgen. Indien u voor de deelnemers een lunch verzorgt, verzoeken wij u ook onze instructeur daarvoor uit te nodigen.

Duur en lestijden

De vermelde duur van de cursus is inclusief pauzes voor de lunch, koffie en thee. De lestijden plannen wij in overleg met u in, op werkdagen tussen 08:00 uur en 17:00 uur.

Cursisten-administratie

Met het oog op het vastleggen van de gegevens van de deelnemers zenden wij u vooraf een Excel-bestand dat u vult met de gevraagde gegevens van alle beoogde deelnemers en tijdig naar ons opstuurt. Op basis van uw groepsindeling zorgen wij voor een presentielijst, die de instructeur met de ingevulde evaluatieformulieren na afloop van de cursus inneemt. Wij verwerken de gegevens en sturen u de documenten in afschrift retour. Wij sturen u de certificaten voor de cursisten die aan de vereisten enige tijd na de uitvoering toe.

Annuleren

Annulering c.q. verplaatsing is mogelijk onder de volgende voorwaarden.

 • U annuleert/verplaatst schriftelijk en wij bevestigen uw annulering/verplaatsing.
 • Bij annulering/verplaatsing  tot vier weken voor aanvang van de cursus worden geen kosten in rekening gebracht.
 • Bij annulering/verplaatsing binnen vier weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusbedrag in rekening gebracht.
 • Bij annulering/verplaatsing binnen twee weken voor aanvang van de cursus wordt 100% van het cursusbedrag in rekening gebracht.

Chubb Fire & Security behoudt zich het recht om het moment van levering en/of het programma te wijzigen als de omstandigheden dit vereisen.

Geldigheidsduur aanbieding

Deze aanbieding is geldig tot dertig dagen na dagtekening.

Algemene Leverings-voorwaarden

Met uitsluiting van enige andere voorwaarden zijn op deze overeenkomst de Algemene Leveringsvoorwaarden Chubb Fire & Security van toepassing, zoals bij deze offerte gevoegd. In geval van strijdigheid tussen de Algemene Leveringsvoorwaarden Chubb Fire & Security en de Leverings- en betalingsvoorwaarden in company trainingen, prevaleren de bepalingen van deze laatsten.  Chubb Fire & Security is ingeschreven in het handelsregister te Amsterdam onder nummer 33257455.

Facturatie en betaling

Voor de uitvoering van de in deze offerte omschreven diensten, factureert Chubb Fire & Security zoveel mogelijk in één keer onmiddellijk na levering o.b.v. de in deze offerte weergegeven prijzen en tarieven. Betaling is verschuldigd binnen dertig dagen na de factuurdatum op onze rekening bij Deutsche Bank: 26.51.68.899 - IBAN: NL54DEUT0265168899. Ons BTW-nummer is NL 003605024.B01.

Kunnen wij u helpen?

088 112 40 00

Vraag naar de afdeling 'Chubb Training en Consultancy'

Of stuur een e-mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gebruikersvoorwaarden | Algemene leveringsvoorwaarden | Leverings- en betalingsvoorwaarden | Sitemap | Nieuwsarchief | Disclaimer

Copyright © 2016 Chubb Training & Consultancy. Alle rechten voorbehouden. KvK: 33257455 | BTW: NL003605024B01 | Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.bhv-opleidingscentra.nl is onderdeel van Chubb Fire & Security B.V. 

Volg Chubb Fire & Security op Twitter!
Volg Chubb Fire & Security op Facebook!
Volg Chubb Fire & Security op Linkedin!
Volg Chubb Fire & Security op Youtube!